Coeducació Transformadora Logo

Presentem la recerca Cap a una educació més feminista?

Presentem la recerca Cap a una educació més feminista? Concepcions, dilemes i possibilitats de transformació a l’educació secundària realitzada durant el curs 2022-2023. En aquesta recerca, realitzada de la mà del Grup de recerca d’Educació i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona, hi han participat 18 centres educatius i 42 docents d’Educació Secundària Obligatòria dividits en grups focals de tres zones de Catalunya: Província de Lleida; Vallès occidental; Barcelonès i Baix Llobregat.

Aquesta recerca parteix d’una primera fase titulada “La Coeducació a Catalunya: pràctiques de referència i reptes” (Gavaldà-Elias et al., 2021a)”, en la qual es van identificar pràctiques educatives a l’aula des de la perspectiva de gènere i els factors que podien ser facilitadors o obstacles per a posar-los en pràctica. Enguany, partint des dels principis de Teoria Social Crítica, la Investigació-Acció Feminista i l’Educació per la Justícia Global, el projecte persegueix dos objectius:

a) generar processos de transformació als centres educatius a partir de l’acompanyament i la reflexió amb el professorat que està duent a terme pràctiques amb perspectiva de gènere als instituts.

b) analitzar les concepcions, posicionaments i opinions del professorat participant a partir de les seves experiències als centres educatius en relació amb les qüestions de gènere. El compliment d’aquests objectius pretén donar resposta al compromís de continuar avançant, amb consonància amb altres entitats i institucions del territori, cap a transversalitzar la coeducació transformadora a tot el sistema educatiu.

Com a principals reptes identificats, trobem la dificultat per aconseguir una ‘consciència crítica de gènere’ en els centres, ja que s’interposen barreres per part del mateix professorat, equip directiu o alumnat, així com la presència dintre de la comunitat educativa de concepcions de gènere transexcloents o racistes que, no només contribueixen a la reproducció de les desigualtats socials, sinó que les promouen.

A arrel del procés de recerca, el professorat elabora el document Preguntes freqüents i respostes per a una educació transinclusiva, dirigit a personal docent i de l’àmbit educatiu en el que oferir suport a l’hora de acompanyar l’alumnat des d’un enfocament transinclusiu.

Aquesta activitat s’emmarca en el projecte “Joves i Comunitats mobilitzades per una vida lliure de violències masclistes” en agrupació entre Fundació Intered i la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere (PUCVG), i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya).